Kalendarz wydarzeń

Termin płatności składek ZUS dla osób fizycznych, opłacających składki wyłącznie za siebie

Płatnicy składek zobowiązani są do dokonywania wpłat należności z tytułu składek za dany miesiąc odrębnymi przelewami/wpłatami, na odpowiednio wydzielone w Narodowym Banku Polskim rachunki ZUS, tj.:

83101010230000261395100000 - w przypadku należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
78101010230000261395200000 - w przypadku należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne,
73101010230000261395300000 - w przypadku należności z tytułu składek na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)
68101010230000261395400000 - w przypadku należności z tytułu składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP)

Wróć